flow

flow #

描述 #

flow 过滤器用来跳转或执行某个或一系列其他流程。

配置示例 #

一个简单的示例如下:

flow:
 - name: flow
  filter:
   - flow:
     flows: 
     - request_logging

参数说明 #

名称类型说明
flowsarray流程 ID,数组格式,可以指定多个,依次执行